Magyar

 

KALEIDOSZKÓPIA - TARTALOMJEGYZÉK
 
A játék a következő kilenc nyelven került kidolgozásra:

Holland
Angol
Német
Magyar
Arab
Török
Francia
Spanyol
Kínai
 
 
Jelen kézikönyv ismerteti a “Kaleidoszkópia”-munkacsoport társadalmi diverzitással kapcsolatos alapelveit, áttekintést nyújt a játék lényegéről, és a vele kapcsolatos célkitűzések, játék-alternatívák, illetve kommunikációs szabályok lehetőségeiéről.
A játék középpontjában álló nyolc különböző dimenzió értelmezése szintén jelen kézikönyv témája.
 
A diverzitás játéka – Bevezető
A játék a kaleidoszkóp látványának metaforáját alkalmazva a következő alapelvek mentén került kidolgozásra: multi-dimenzionalitás mono- dimenzionalitás helyett; összekapcsolás a kizárás helyett; “és... és...” gondolatmenet a “vagy... vagy” helyett; egyenértékűség és kölcsönösség az ellentétek helyett.
 
A dirverzitás ezek alapján az emberek közötti különbözőségek és azonosságok fel- és elismerését jelenti, illetve annak fel- és elismerését, hogy ezeknek a különbözőségeknek és azonosságoknak társadalmi jelentőséget tulajdonítunk az emberi kapcsolatok során.
A játék alaptézise a következő életfilozófia: minden ember olyan,
 • mint az összes többi ember
 • mint némely másik ember
 • mint semelyik másik ember
 
A “Kaleidoszkópia” eszméje is magában foglalja, hogy szociális identitásunkat az emberekhez viszonyított azonosságunk, illetve különbözőségünk és ezen belül a dimenziók sokfélesége, a diverzitás határozza meg. A játékban használt dimenziók a következők: nem, életfázis, társadalmi osztály, szexuális irányultság, hitvallás, etnikum, képesség/fogyatékosság, szakmai szocializáció.
 
Ha belenézünk egy kaleidoszkópba, minden mozdulattal új kép tárul elénk, egy másik perspektíva. A “Kaleidoszkópia” képe is azt mutatja, hogy nem egyetlen dimenzió a meghatározó.
Így például: ugyanaz a személy, aki az identitását anyaként fogalmazza meg, egy másik kontextusban valakinek a lánya, esetleg leszbikus, munkaadó, vagy munkavállaló stb. lesz.
A különbözőségek és azonosságok sajátosságainak és (hatalmi) pozícióinak megtapasztalása a közöttük fennálló összefüggésektől és a helyzettől függ.
 
A játék célja
Felfedezni és megbeszélés tárgyává tenni a diverzitást
Megosztani saját dimenzióink tartalmát a többiekkel, illetve feltárni a különböző dimenziókhoz tartozó eltérő jelentéstulajdonításokat
Bepillantást nyerni az emberek közötti különbözőségek és azonosságok közös kezelési szokásaiba
 
Röviden összefoglalva, a “Kaleidoszkópia” játék lehetőséget kínál arra, hogy a diverzitás kezelésével és a vele járó összes nehézséggel játékos módon ismerkedjenek meg és vonják le egyéni tanulságaikat a résztvevők.
 
Alkalmazási lehetőségek:
A játékot lehet egyéni ülés során, de kis- illetve nagycsoportos helyzetben egyaránt alkalmazni.
A játék nyolc pakliból áll. Mindegyik pakli kilenc kártyából, amelyek különböző színűek. Minden azonos színű kártyán egy-egy dimenzió neve szerepel kilenc különböző nyelven. Az egyik adott szín minden pakliban üres, amelyet az aktuális használója, ha akar, elnevezhet.
 
Ismerkedési játék:
Mindenki húz egy kártyát és a kártyán szereplő dimenzió szerint bemutatkozik.
 
Életút:
A kiindulópont az egyik dimenzió fontossága a szakmai pályafutásban. Pl.: “Az itt megnevezett dimenziók közül melyek voltak a szakmai fejlődésed során a legfontosabbak?” Minden résztvevő rangsorolja a kártyákat, aztán részletesen megosztja döntéseit és azok hátterét egy másik résztvevővel (párokban). Ha a játékosok kölcsönösen megosztották egymással saját sorrendjüket, pl. kicserélhetnek egymással egy-egy kártyát, és megbeszélhetik, hogy az adott dimenzió hangsúlyának megváltoztatása milyen hatással lenne a magánéletére vagy a szakmai életére, stb.
 
Szupervízió, coaching és tréning:
A kiinduló pont lehetne az, hogy a másik helyébe képzeli magát a segítő szakember, és egy meghatározott szituáció alapján felállítja a dimenziók rangsorát, amely így természetesen a kísérő perspektívájából látszik. Az így kapott képet aztán tovább lehet vizsgálni az egyes emberek közötti különbözőségek és hasonlóságok szempontjából. Ezek a különbözőségek és hasonlóságok a segítő (pl. coach) és a segített között értékes információkkal szolgálhatnak a folyamat szempontjából.
 
Team-munka:
A team, a cég, vagy az intézmény kultúráját érintő kérdés, vagy téma kapcsán felállíthatják a résztvevők a dimenziók rangsorát. Aztán kérdésekkel lehet segíteni a résztvevőket a kép értelmezésében: “Mit világított meg ez a rangsor a számodra? Mit szeretnél megváltoztatni, és hogyan lehetne ezt véghezvinni?”
 
Társadalmi és politikai folyamatok:
Egy bizonyos kérdés kapcsán, például: “Milyen a pártunk viszonya a diverzitás jelenségéhez?”, egy adott párt programjában megvizsgálhatók és analizálhatók az értékek és a dimenziók.
 
A fenti néhány példa ízelítőt nyújt csupán a játék variációinak sokféleségéből, és arra hivatott, hogy hangsúlyozza a dimenziók nyújtotta lehetőségeket a találkozás, a dialógus, és a tudatosítás terén. Sok más játékvariáció még kifejlesztésre vár, amit akár a résztvevők is kezdeményezhetnek.
 
A beszélgetés szabályai a “Kaleidoszkópia” használata közben – Javaslatok:
Tisztázd a nézeteid és azok alapját!
Engedd, hogy a másik kibeszélje magát!
Figyelj a másikra, kérdezz, ha valamit nem értesz!
Neked jogod van kérdezni, de a másiknak joga van nem felelni!
Vedd figyelembe a másik véleményét, akkor is ha te másképp gondolod!
Ne ítélkezz a másik nézeteit illetően!
Gondoskodj arról, hogy mást szándékosan ne sérts meg az eltérő véleményed folytán!
Adj konstruktív visszajelzést támogató alapállásból – tégy különbséget aközött, ami neked fontos és aközött, ami a másiknak fontos!
Ne térj később vissza kéretlenül olyasvalamire, amit valaki játékon belül mondott!
 
A diverzitás dimenziói - Értelmezés.
A fogalmak megválasztásánál lehetőség szerint a diverzitás leginkább látható dimenziói mellett döntöttünk.
A használt fogalmak úgynevezett metszőpontok, amelyek társadalmi jelentőséggel bírnak, és a pozícióra, hatalomra, vagy státuszra befolyást gyakorolhatnak. A fogalmak kiválasztását folyamatos visszajelzések és gyakorlati megfontolások is befolyásolták. Így előnyben részesítettük pl. a rövid és pregnáns kifejezéseket, annak érdekében, hogy mind a kilenc nyelven ráférjenek egy kártyára.
 
A játék kezdeményezői által kidolgozott diverzitás definíciót nem kell szükségszerűen az egyetlen és elfogadható definíciónak tekinteni. A definíciók elsősorban sorvezetőként szolgálnak a megadott irányban, és különböző értelmezéseknek adnak szabad utat. A játék célja, hogy teret adjon a másságnak, és a másikkal való találkozásnak, amelyben mindenki a saját másságának megélésével jelenhet meg és nem csupán az előtérben definiált jellegzetességeivel.
 
Természetesen hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a játék ne generáljon tévedéseket, vagy kommunikációs félreértéseket. Ezért nagyon fontos, hogy a résztvevők a fogalmaknak tulajdonított saját jelentéstartalmaikat a többiekkel megosszák. Ily módon a fogalmak a különböző szituációkban eltérő hangsúlyt kapnak. Minden résztvevőnek tudatosítania kell saját személyes színeit és árnyalatait, és ugyanakkor a játék során alkalmaznia is kell ezeket.
 
 • Etnikum
Az etnikum kulturális azonosságra, hovatartozásra utal, amely emberek egy csoportját, vagy népek csoportjait köti össze. Az etnikai hovatartozás fogalom eredeti ötlete azon a tényen alapul, hogy minden népcsoport tagjait összekötik bizonyos elemek. Ilyenek pl. a nemzetiség, a származás, a családi kötelékek, a vallás, a nyelv, a kulturális javak és a történelem.
 
 • Társadalmi osztály
A szociális osztály az egyén szociális-ökonómiai pozíciójára, családjának (amelyben felnőtt, vagy amelyben jelenleg él) szociális kontextuson belüli helyzetére utal. Például: lehetséges, hogy valaki munkásosztálybeli családból származik, és saját magát korábban a munkásosztályhoz tartozónak definiálta, de jelenleg a középosztály tagja.
 
 • Életfázis
Az életfázis fogalma az egyéni élet bizonyos szakaszát és egyúttal átfogóbb értelemben egy egész generáció életét is magába foglalja.
 
 • Képesség/fogyatékosság
Ez a fogalom a testi, szellemi és lelki képességekre illetve fogyatékosságokra vonatkozik.
 
 • Hitvallás
A hitvallás fogalma a különböző világnézettel rendelkező egyéneket sem zárja ki. A hitvallás jelen esetben nem valamelyik világvallásra vonatkozik, hanem magába foglalja a spiritualitás, a különböző világnézetek és orientációk mindennemű fajtáját és formáját.
 
 • Nem
A nem a biológiai alapokon nyugvó női és férfi identitásra utal. A fogalom angol megfelelője, a “Gender” a nemi szerepek különbségeire utal. A megértés, a gondolkodás, a jelentésadás, a szabályok, az értékek és normák nők illetve férfiak esetében azok nőiességét vagy férfiasságát is kifejezik.
A “Gender” fogalma a nők és férfiak közötti hatalmi viszonyokra is rámutat.
 
 • Szexuális irányultság
A szexuális irányultság minden lehetséges szexuális beállítottságot, illetve ezek minden lehetséges társadalmi pozícióra gyakorolt hatását magába foglalja: homoszexualitás, heteroszexualitás, biszexualitás, aszexualitás, transzszexualitás.
 
 • Szakmai szocializáció
Miként vált a játék résztvevője azzá, aki a mai szakmai önmaga? Döntő jelentőségűek lehetnek a következő tényezők: pl. neveltetés (primer szocializáció), iskolák (szekunder szocializáció), szakmai képzések és szakmai tapasztalat (tercier szocializáció), és maga a kultúra, amelyben az illető szocializációja végbement.
 
 • Üres kártya
A pakliban van egy üres kártya is, amely lehetőséget kínál és teret nyit arra, hogy az aktuális játékos kiegészítést tegyen, vagy valami fontosat kifejezzen.
 
A Kaleidoszkópia Egyesület kezdeményezői remélik, hogy a játék sokak számára saját diverzitás-folyamatukban inspirációt jelent majd.
Visszajelzés, javaslat vagy kérdés ügyében a Kaleidoszkópia játék kifejlesztő csapata mindig szívesen áll rendelkezésedre: www.caleidoscopia.nl
Ugyanezen a weboldalon releváns szakirodalmi tájékoztató, munkatársaink által hirdetett workshop- és konferencia-információk és a Kaleidoszkópia-játék megrendelésének lehetősége is megtalálható.
 
 
“Természetét tekintve minden ember egyforma. A szokások azok, amelyek a különbségeket létrehozzák.” (Confucius)